دفتر ریاست وروابط عمومی

نام حوزه : حوزه ریاست 

نام ونام خانوادگی : بهرود مروتی

پست سازمانی: مسئول دفتر ریاست وروابط عمومی

آخرین مدرک تحصیلی:  کارشناسی حسابداری

اطلاعات تماس:  44245210  

آدرس پست الکترونیکی: bmorovati1355@gmail.com