صندوق رفاه دانشجویی

صندوق رفاه دانشجویی

دانشجویا ن محترم می توانند جهت دریافت وام تسهیلات تامین شهریه با باز پرداخت بعد از فراغت تحصیل به نشانی اینترنتی www.swf.ir مراجعه وثبت نام نمایند.

مبلغ وام در هر ترم7500000 ریال برای کاردانی و کارشناسی

مبلغ وام در هر ترم15000000 ریال برای کارشناسی ارشد

وام جهت نیمسال اول 1399-1398 می باشد.

 

صندوق رفاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش