معاون

 

 

نام علیرضا
نام خانوادگی مرادی نژاد
مدرک تحصیلی دانشجوی دکتری
رشته تحصیلی آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه محل اخذ مدرک تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
پست الکترونیک

alireza_moradinejad@yahoo.com