رئیس واحد

نام مسعود
نام خانوادگی امامی نژاد
مدرک تحصیلی  دکتری
رشته تحصیلی مدیریت آموزشی
دانشگاه محل اخذ مدرک تحصیلی اردبیل
پست الکترونیک

masoud_em@yahoo.com