نشست تبیین دستورالعمل آراستگی وشئون فرهنگی و رفتاری با اساتید  اعضای هیات علمی و کارکنان در واحد تالش
نشست تبیین دستورالعمل آراستگی وشئون فرهنگی و رفتاری با اساتید اعضای هیات علمی و کارکنان در واحد تالش

نشست تبیین دستورالعمل آراستگی وشئون فرهنگی و رفتاری با اساتید اعضای هیات علمی و کارکنان در واحد تالش

نشست تبیین دستورالعمل آراستگی وشئون فرهنگی و رفتاری با اساتید اعضای هیات علمی و کارکنان در واحد تالش

نشست تبیین دستورالعمل آراستگی شئون فرهنگی و رفتاری با اساتید اعضای هیات علمی وکارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش در اتاق ریاست 

گزارش تصویری
نظرات خوانندگان