جلسه تودیع ومعارفه معاون
جلسه تودیع ومعارفه معاون

جلسه تودیع ومعارفه معاون

جلسه تودیع ومعارفه معاون واحد تالش در اتاق ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش

جلسه تودیع ومعارفه معاون واحد تالش در اتاق ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش

گزارش تصویری
نظرات خوانندگان