راهپیمایی روز قدس
راهپیمایی روز قدس

راهپیمایی روز قدس

راهپیمایی روز قدس

شرکت اساتید وکارکنان ودانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش در راهپیمایی روز قدس شهرستان تالش

گزارش تصویری
نظرات خوانندگان