مراسم گرامیداشت شهادت استاد مطهری (ره)  وهفته معلم  در سالن اجتماعات یادگار امام ره دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش
مراسم گرامیداشت شهادت استاد مطهری (ره) وهفته معلم

مراسم گرامیداشت شهادت استاد مطهری (ره) وهفته معلم در سالن اجتماعات یادگار امام ره دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش

مراسم گرامیداشت شهادت استاد مطهری (ره) وهفته معلم در سالن اجتماعات یادگار امام ره دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش

مراسم گرامیداشت شهادت استاد مطهری (ره) وهفته معلم در سالن اجتماعات یادگار امام ره دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش

گزارش تصویری
نظرات خوانندگان