ضمن گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری، هفته معلم را بر عموم فرهیخته گان، دانش پژوهان وعلم آموزان این مرز و بوم تبریک وتهنیت عرض می نماییم. روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی واحد تالش
گرامیداشت هفته معلم را گرامی می داریم

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری، هفته معلم را بر عموم فرهیخته گان، دانش پژوهان وعلم آموزان این مرز و بوم تبریک وتهنیت عرض می نماییم. روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی واحد تالش

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری، هفته معلم را بر عموم فرهیخته گان، دانش پژوهان وعلم آموزان این مرز و بوم تبریک وتهنیت عرض می نماییم.

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری، هفته معلم را بر عموم فرهیخته گان، دانش پژوهان وعلم آموزان این مرز و بوم تبریک وتهنیت عرض می نماییم.

گزارش تصویری
نظرات خوانندگان