"ای پاره تن وطن من خلیج فارس"روز ملی خلیج فارس بر عموم هموطنان مبارک باد.       روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی واحد تالش
"ای پاره تن وطن من خلیج فارس"روز ملی خلیج فارس بر عموم هموطنان مبارک باد.

"ای پاره تن وطن من خلیج فارس"روز ملی خلیج فارس بر عموم هموطنان مبارک باد. روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی واحد تالش

"ای پاره تن وطن من خلیج فارس"روز ملی خلیج فارس بر عموم هموطنان مبارک باد.

"ای پاره تن وطن من خلیج فارس"روز ملی خلیج فارس بر عموم هموطنان مبارک باد.

گزارش تصویری
نظرات خوانندگان