تجمع اعتراض آمیز دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحدتالش
تجمع اعتراض آمیز دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحدتالش

تجمع اعتراض آمیز دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحدتالش

واعدوا اهم مااستطعتم من قوه ومن رباط الخیل مادر تروریست های جهان امروز درپی اقتدار بی نظیر نیروهای مومن سپاه پاسداران، قاتل تروریست های جهان را تروریست می نامد. که اینگونه رفتار های غیر متعارف وخلاف عقلانیت، دست وپا زدن قبل از افول است .لذا دانشگاه آزاد

واعدوا اهم مااستطعتم من قوه ومن رباط الخیل

مادر تروریست های جهان امروز درپی اقتدار بی نظیر نیروهای مومن سپاه پاسداران، قاتل تروریست های جهان را تروریست می نامد. که اینگونه رفتار های غیر متعارف وخلاف عقلانیت، دست وپا زدن قبل از افول است. لذا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش ضمن محکوم نمودن این اقدام حقیرانه دولت آمریکا، اعلام می نماید این رفتارهای دیوانه وار نمایه ای از احتضار قریب الوقوع منطق حکومت داری لیبرال دموکراسی در آمریکاست که موید وعده نوید بخش«وقل جاءالحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا» است. ان شاالله

نظرات خوانندگان