همایش روز درختکاری وکاشت نهال توسط رئیس دانشگاه ومسئولین شهرستان تالش  در محوطه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش
همایش روز درختکاری وکاشت نهال توسط رئیس دانشگاه ومسئولین شهرستان تالش در محوطه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش

همایش روز درختکاری وکاشت نهال توسط رئیس دانشگاه ومسئولین شهرستان تالش در محوطه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش

همایش روز درختکاری وکاشت نهال توسط رئیس دانشگاه ومسئولین شهرستان تالش در محوطه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش

همایش روز درختکاری وکاشت نهال توسط رئیس دانشگاه ومسولین شهرستان تالش در محوطه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش

نظرات خوانندگان