نشست بصیرت افزایی نقش دانشگاه در تحول سیاسی واجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش
نشست بصیرت افزایی نقش دانشگاه در تحول سیاسی واجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش

نشست بصیرت افزایی نقش دانشگاه در تحول سیاسی واجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش

نشست بصیرت افزایی نقش دانشگاه در تحول سیاسی واجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش


جلسه هم اندیشی اساتید و نشست بصیرت افزایی نقش دانشگاه در تحول سیاسی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش

گزارش تصویری
نظرات خوانندگان