جلسه هم اندیشی فرماندار و معاون عمرانی فرماندار و شهردار شهرستان تالش باریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش در اتاق ریاست واحد تالش
جلسه هم اندیشی فرماندار و معاون عمرانی فرماندار و شهردار شهرستان تالش باریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش در اتاق ریاست واحد تالش

جلسه هم اندیشی فرماندار و معاون عمرانی فرماندار و شهردار شهرستان تالش باریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش در اتاق ریاست واحد تالش

جلسه هم اندیشی فرماندار و معاون عمرانی فرماندار و شهردار شهرستان تالش باریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش در اتاق ریاست واحد تالش

جلسه هم اندیشی ریاست واحد تالش با فرماندار و معدن عمرانی فرماندار و شهردار محترم در اتاق ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش

گزارش تصویری
نظرات خوانندگان