جلسه دکتر اخگری ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش با مسئولان نظام مهندسی استان گیلان
جلسه دکتر اخگری ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش با مسئولان نظام مهندسی استان گیلان

جلسه دکتر اخگری ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش با مسئولان نظام مهندسی استان گیلان

جلسه دکتر اخگری ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش با مسئولان نظام مهندسی استان گیلان برای برگزاری آزمون نظام مهندسی در دانشگآه آزاد اسلامی واحد تالش

جلسه دکتر اخگری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش با مسئولان نظام مهندسی استان گیلان برای برگزاری آزمون نظام مهندسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش

گزارش تصویری
نظرات خوانندگان