سخنرانی دکتر اخگری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش در گردهمایی مشاورین آموزشی اداره آموزش وپرورش شهرستان تالش
سخنرانی دکتر اخگری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش در گردهمایی مشاورین آموزشی اداره آموزش وپرورش شهرستان تالش

سخنرانی دکتر اخگری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش در گردهمایی مشاورین آموزشی اداره آموزش وپرورش شهرستان تالش

سخنرانی دکتر اخگری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش در گردهمایی مشاورین آموزشی اداره آموزش وپرورش شهرستان تالش و تشریح مولفه های علمی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص جذب دانشجو و انتخاب دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان اولین اولویت برای ادامه تحصیل در یک

سخنرانی دکتر اخگری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش در گردهمایی مشاورین آموزشی اداره آموزش وپرورش شهرستان تالش و تشریح مولفه های علمی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص جذب دانشجو و انتخاب دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان اولین اولویت برای ادامه تحصیل در یک دانشگاه اندیشه ورز.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش

گزارش تصویری
نظرات خوانندگان