دانشجویان محترم برای ورود به امتحانات حتما نیاز به کارت امتحان است.
دانشجویان محترم برای ورود به امتحانات حتما نیاز به کارت امتحان است.

دانشجویان محترم برای ورود به امتحانات حتما نیاز به کارت امتحان است.

دانشجویان محترم برای ورود به امتحانات حتما نیاز به کارت امتحان است.

دانشجویان محترم برای ورود به امتحانات حتما نیاز به کارت امتحان است.

نظرات خوانندگان