جلسه هیأت رئیسه دانشگاه  با نماینده محترم مجلس شورای اسلامی شهرستان تالش ورضوانشهر وماسال در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش
جلسه هیأت رئیسه دانشگاه با نماینده محترم مجلس شورای اسلامی شهرستان تالش ورضوانشهر وماسال در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش

جلسه هیأت رئیسه دانشگاه با نماینده محترم مجلس شورای اسلامی شهرستان تالش ورضوانشهر وماسال در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش

جلسه هیأت رئیسه دانشگاه با نماینده محترم مجلس شورای اسلامی شهرستان تالش ورضوانشهر وماسال در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش

جلسه هیأت رئیسه با نماینده محترم مجلس شورای اسلامی شهرستان تالش رضوانشهر وماسال در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش

گزارش تصویری
نظرات خوانندگان