آگهی مزایده سالن ورزشی
آگهی مزایده سالن ورزشی

آگهی مزایده سالن ورزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش در نظر دارد سالن ورزشی واحد دانشگاهی را از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال شمسی بصورت استیجاری واگذار نماید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش در نظر دارد سالن ورزشی واحد دانشگاهی را از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال شمسی بصورت استحجاری واگذار نماید

لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شدو جهت رویت ودریافت برگه شرایط مزایده ظرف مدت 10 روز پس از درج این آگهی به همراه مدارک احراز هویت به آدرس : تالش میدان امام حسین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش به( روابط عمومی دانشگاه مراجعه فرمایند.

نظرات خوانندگان