شرکت در مراسم راهپیمایی روز 13 آبان و روزمبارزه با استکبار جهانی
شرکت در مراسم راهپیمایی روز 13 آبان و روزمبارزه با استکبار جهانی

شرکت در مراسم راهپیمایی روز 13 آبان و روزمبارزه با استکبار جهانی

شرکت در مراسم راهپیمایی روز 13 آبان و روزمبارزه با استکبار جهانی

شرکت در مراسم راهپیمایی روز 13 آبان ( روز مبارزه با استکبار جهانی)

گزارش تصویری
نظرات خوانندگان