اطلاعیه مهم: به روز رسانی سامانه جامع آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش (قابل توجه اساتید، دانشجویان و کارکنان گرامی)
اطلاعیه مهم: به روز رسانی سامانه جامع آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش (قابل توجه اساتید، دانشجویان و کارکنان گرامی)

اطلاعیه مهم: به روز رسانی سامانه جامع آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش (قابل توجه اساتید، دانشجویان و کارکنان گرامی)

اطلاعیه مهم: به روز رسانی سامانه جامع آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش (قابل توجه اساتید، دانشجویان و کارکنان گرامی)

اطلاعیه مهم

 

به اطلاع دانشجویان، اساتید وکارکنان گرامی دانشگاه می رساند:

 

جهت اجرای طرح هوشمند سازی ویکپارجه سازی داده ها در دانشگاه آزاد اسلامی، در کلیه واحد های دانشگاه آزاد اسلامی کشور، از ساعت16 روز پنج شنبه 2 مرداد 99،کلیه فعا لیتها در سامانه جامع آموزش دانشگاه به آدرس http//iautalesh.ac.ir  قطع می گردد وهیچگونه عملیات ثبت یا تغییر در داده های سیستم آموزشی انجام نمی گردد.

هنوز زمان دقیق اتمام مدت این قطعی مشخص نشده است. (احتمالا تا 15 مردادادامه دارد)

بنابراین، از ساعت 16 روز دوم مرداد 99، عملیات زیر امکان اجرا شدن ندارد.

 

·       انتخاب واحد

·       پرداخت شهریه

·       ثبت نمره واعتراض

 

مرکز فناوری اطلاعات وارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش

 

نظرات خوانندگان