دستورالعمل دوره تابستان سال تحصيلي 99-98 براي رشته هاي غيرپزشكي
دستورالعمل دوره تابستان سال تحصيلي 99-98 براي رشته هاي غيرپزشكي

دستورالعمل دوره تابستان سال تحصيلي 99-98 براي رشته هاي غيرپزشكي

دستورالعمل دوره تابستان سال تحصيلي 99-98 براي رشته هاي غيرپزشكي

دستورالعمل ثبت نام دوره تابستان سال تحصيلي 99-98 براي رشته هاي غيرپزشكي از تاریخ 99/4/28 لغایت 99/5/2  وشروع کلاسهای درسی از تاریخ 99/5/4 لغایت 99/5/30 می باشد.

نظرات خوانندگان