به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که ماده درسی تربیت بدنی به ارزش نیم واحد نظری ونیم واحد عملی در نینسال اول 99-98 انتخاب واحد نموده اند
به اطلاع دانشجویان می رساند

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که ماده درسی تربیت بدنی به ارزش نیم واحد نظری ونیم واحد عملی در نینسال اول 99-98 انتخاب واحد نموده اند

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که ماده درسی تربیت بدنی به ارزش نیم واحد نظری ونیم واحد عملی در نینسال اول 99-98 انتخاب واحد نموده اند

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که ماده درسی تربیت بدنی به ارزش نیم واحد نظری ونیم واحد عملی در نینسال اول 99-98 انتخاب واحد نموده اند می رساند امتحان قسمت نظری ماده درسی فوق در روز دوشنبه مورخه 98/10/30 راس ساعت 14 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش برگزار می گردد عواقب عدم حضور بر عهده دانشجو می باشد.

نظرات خوانندگان