۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی گرامی باد.
۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی گرامی باد

۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی گرامی باد.

۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی گرامی باد.

۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی گرامی باد .

گزارش تصویری
نظرات خوانندگان